1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie działającym pod adresem: (www.kolagenum.com), który prowadzony jest przez Sprzedającego.
 2. Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym,
  2. Sprzedający – Franciszek Siegień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Franciszek Siegień WPPH ELENA Import-Export pod adresem: Kokanin 86, 62-817 Żelazków, NIP: 6180061318, REGON: 003372848, nr telefonu: (62 760 2222), e-mail: (biuro@elena.pl), nr faxu: (62 769 5810), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG),
  3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu,
  4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. Produkty – artykuły dostępne w sprzedaży Sklepu,
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego za pośrednictwem strony WWW(www.sklep.kolagenum.com),
  7. Zamówienie – zamówienie na Produkt lub Produkty złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  8. Cena - cena Produktu umieszczona przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta.
 3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW,
  3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt. b) powyżej, z siecią Internet;
  4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt b) powyżej, system operacyjnyWindows, Linux lub MAC OS,
  5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt. b) powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW,
  6. włączona w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt. e) powyżej, akceptacja plików Cookies.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Składanie Zamówienia i warunki jego realizacji

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient akceptuje Regulamin.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:
  1. wybrania Produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany,
  5. podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany, tj.: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, nr telefonu oraz adresu e-mail,
  6. kliknięcia przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.
 4. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 6. Sprzedający dostarcza Klientowi Produkt objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Klienta faktury VAT. Do wystawienia faktury VAT Klient uzupełnia dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, tj. firmę przedsiębiorcy, adres siedziby oraz NIP.
 7. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od godz. 9.00 - 17.00.

4. Formy płatności

 1. Należność za Produkt oraz koszty dostawy Produktu mogą być regulowane w jednej z następujących form płatności:
  1. Przelew bankowy,
  2. płatność za pobraniem
  3. płatność dokonywana kartą za pośrednictwem systemu realizującego płatności on-line Dotpay.pl.
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Nick w przypadku zamówienia Allegro. Należność należy przelać na następujący rachunek bankowy:PEKAO S.A.  29124029461111001075238644
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 4.  W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

 5. Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Pobranie

5. Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych Produktów pod wskazany przez Klienta adres poprzez firmę kurierską Fedex. Do kosztów Zamówienia poniżej 80 zł doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z poniższym cennikiem:
  • firma kurierska Fedex: 15zł
 2. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy i wynosi:
  • w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex, do 2 dni roboczych.
 3. Zaleca się, aby Klient sprawdził stan przesyłki podczas odbioru, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty przez Klienta będącego Konsumentem uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.W celu odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania Produktu. Oświadczenie takie prosimy kierować pod adres mailowy reklamacje@elena.pl lub na adres siedziby firmy.
 2. Zwroty prosimy wysyłać na adres: WPPH ELENA, Kokanin 86, 62-817 Żelazków.
 3. Klient, będący Konsumentem, w przypadku odstąpienia od umowy, ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, za zakupiony Produkt (z wyłączeniem kosztów transportu), jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
 5. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.

7. Reklamacja Produktu

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Produktu z umową. Wobec Klientów będących Konsumentami, Sprzedający odpowiada za niezgodność Produktu z umową, na zasadach opisanych poniżej. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedający odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego tutaj.
 3. W formularzu reklamacji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji, datę zauważenia wady Produktu, termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości Produktu, dowód potwierdzający zakup Produktu, rodzaj żądania oraz sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zauważeniu wady Produktu, wysyłając wypełniony formularz na adres mailowy reklamacje@elena.pl lub do siedziby firmy.
 5. Klient powinien udowodnić, że wada ujawniła się w okresie przydatności produktu do spożycia.
 6. Stwierdzając wadę Produktu Klient będący Konsumentem może:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku wad istotnych.
  2. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Wadliwy Produkt, a także dowód jego zakupu należy przesłać na adres WPPH ELENA, Kokanin 86, 62-817 Żelazków.
 8. Sprzedający rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14 dni.
 9. Powiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia deklaracji nastąpi w sposób wybrany przez Klienta w formularzu reklamacji, tj. za pośrednictwem e-maila, smsa, telefonicznie lub w inny wskazany przez kupującego sposób, jeżeli jest to sposób powszechnie stosowany w ramach postępowań reklamacyjnych i nie jest nadmiernym utrudnieniem dla Sprzedającego.

8. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Klienta w procedurze zamówienia Produktów.
 2. Dane osobowe Klienta, tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail są przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Klient, którego dane przetwarzane są w zbiorze danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 4. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9. Polityka plików cookies

 1. Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki "cookies" używane są w celu:
  1. uwierzytelniania Klienta – umożliwiają przechowywanie informacji, gdy Klient jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie dla niego informacje i funkcje,
  2. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  3. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Klient korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta.
 3. Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje "cookies" tzw. "sesyjne" oraz "stałe":
  1. Cookies stałe - pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta;
  2. Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu Klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Oprogramowanie Sklepu nie zapisuje danych osobowych w plikach "cookies".
 5. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu "cookies" na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu.

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2015..
 2. Regulamin może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Klienci zarejestrowani zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się tutaj.