-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PROMOCJI

„Bon rabatowy – 10 % do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady Promocji „bon rabatowy - 10 % do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu”.

2.      Organizatorem ww. Promocji jest Franciszek Siegień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Franciszek Siegień W.P.P.H. ELENA Import-Export, Kokanin 86, 62-817 Żelazków, NIP: 6180061318, REGON 003372848 (dalej zwany Organizatorem).

3.      Promocja prowadzona jest w witrynie internetowej pod adresem: www.kolagenum.com ( dalej zwany Sklepem) oraz poprzez sprzedaż telefoniczną.

     

4.      Przedmiotem Promocji jest bon uprawniający do zniżki o wartości 10% do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu.

   

5.      Promocja rozpoczyna się dnia 5 listopada 2021 r. i jest bezterminowa.

§ 2.

Zasady Promocji

1.      Uczestnikiem Promocji (dalej jako Uczestnik) może być każda osoba fizyczna podsiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.      Uczestnik w ramach Promocji nabywa przedmiot promocji
w następujący sposób:

po złożeniu zamówienia o wartości minimum 50 zł na dowolne Produkty z oferty Organizatora otrzymuje Przedmiot Promocji do wykorzystania na kolejne zakupy. Bon może zostać użyty jednorazowo wyłącznie do kolejnego zamówienia na dowolne Produkty z oferty Organizatora o wartości minimum 50zł.

3.      W ramach jednego zamówienia powyżej 50zł  Uczestnik otrzymuje jeden Bon.

4.      Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

5.      Bony nie łączą się tzn., że w ramach jednego zamówienia o wartości minimum 50zł Uczestnik może wykorzystać tylko jeden bon.

6.      Uczestnik dobrowolnie oświadcza, że z chwilą złożenia zamówienia i akceptacją w tym celu regulaminu Sklepu i Promocji, zrzeka się przysługującego mu prawa do zwrotu zakupionych Produktów w ramach Promocji, które zostały objęte jedną umową w ramach sprzedaży wiązanej. Jednocześnie oświadcza, że nie będzie z niego korzystał. Postanowienie to w żaden sposób nie narusza uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych przepisów dotyczących reklamacji.

7.      Reklamacja może zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z akcji promocyjnej.

8.    Promocja nie dotyczy pakietów.

9.    Promocja dotyczy wyłącznie produktów w sklepie Sprzedającego w cenach regularnych.

    

       

§ 3.

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin Promocji dostępny jest w sklepie internetowym pod nazwą:  www.kolagenum.com.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.      Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce siedziby Organizatora.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PROMOCJI „ELENIUSZEK ZA ZŁOTÓWKĘ”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.         Niniejszy regulamin określa zasady Promocji „Eleniuszek za złotówkę”.  

2.         Organizatorem ww. Promocji jest Franciszek Siegień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Franciszek Siegień W.P.P.H. ELENA Import-Export, Kokanin 86, 62-817 Żelazków, NIP: 6180061318, REGON 003372848 (dalej zwany Organizatorem).

3.         Promocja prowadzona jest wyłącznie w witrynie internetowej pod adresem: www.kolagenum.com ( dalej zwany Sklepem).

4.         Przedmiotem Promocji są aktualnie dostępne w Sklepie internetowym  maskotki Eleniuszki  (dalej zwane Maskotką) w postaci: Eleniuszek Malina, Eleniuszek Jabłko, Eleniuszek Banan, Eleniuszek Ananas. Szczegółowy opis oraz wygląd znajduje się w witrynie internetowej: www.kolagenum.com/gang-eleniuszkow.

5.         Promocja rozpoczyna się od dnia 18 maja 2021 r., trwa do dnia 31 grudnia 2021r. do godziny 24:00 i dotyczy tylko zrealizowanych tj. opłaconych zamówień.

6.         Organizator zastrzega, że ilość dostępnych Maskotek w ramach niniejszej Promocji jest ograniczona, a czas trwania Promocji może ulec skróceniu z 31 grudnia 2021r. do dnia wydania ostatniej Maskotki przeznaczonej do ww. Promocji.

 

§ 2.

Zasady Promocji

1.         Uczestnikiem Promocji (dalej jako Uczestnik) może być każda osoba fizyczna podsiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.         Uczestnik w ramach Promocji może nabyć Maskotkę w następujący sposób:

a.         po dodaniu Produktów z oferty Organizatora do koszyka w Sklepie za kwotę wyższą lub równą 300,00 zł (słownie: trzysta złotych zero groszy) ma możliwość zakupu Maskotki w cenie 1,00 zł (słownie: jeden  złotych zero groszy).

3.         Możliwość zakupu Maskotki w promocyjnej cenie, pojawia się dopiero po dodaniu do koszyka Sklepu Produktów o wartości wskazanej w ww. pkt.

4.         W ramach jednego zamówienia Uczestnik może skorzystać z zakupu jednej Maskotki

w promocyjnej cenie.

5.         Uczestnik dobrowolnie oświadcza, że z chwilą złożenia zamówienia i akceptacją w tym celu regulaminu Sklepu i Promocji, zrzeka się przysługującego mu prawa do zwrotu zakupionych Produktów w ramach Promocji, które zostały objęte jedną umową w ramach sprzedaży wiązanej. Jednocześnie oświadcza, że nie będzie z niego korzystał. Postanowienie to w żaden sposób nie narusza uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych przepisów dotyczących reklamacji.

6.         Reklamacja może zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z akcji promocyjnej.

§ 3.

Postanowienia końcowe

1.         Regulamin Promocji dostępny jest w sklepie internetowym pod nazwą:  www.kolagenum.com.

2.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.         Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce siedziby Organizatora.