Regulamin sklepu internetowego kolagenum.com

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie działającym pod adresem: (www.kolagenum.com), który prowadzony jest przez Sprzedającego.
 2. Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:
 1. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu,
 2. Sprzedający – Franciszek Siegień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Franciszek Siegień WPPH ELENA Import-Export pod adresem: Kokanin 86, 62-817 Żelazków, NIP: 6180061318, REGON: 003372848, nr telefonu: (62 760 2222), e-mail: (biuro@elena.pl), nr faxu: (62 769 5810)
 3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów w sklepie Sprzedawcy, zarówno konsument jak i przedsiębiorca.
 4. Produkty – artykuły dostępne w sprzedaży Sklepu,
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego za pośrednictwem strony WWW(www.sklep.kolagenum.com),
 6. Zamówienie – zamówienie na Produkt lub Produkty złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 7. Cena - cena Produktu umieszczona przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta.
 8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW,
 3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt. b) powyżej, z siecią Internet;
 4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt b) powyżej, system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS,
 5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt. b) powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW,
 6. włączona w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt. e) powyżej, akceptacja plików Cookies.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Składanie Zamówienia i warunki jego realizacji

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient akceptuje Regulamin.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się
  z następujących czynności:
 1. wybrania Produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 2. dodania ich do koszyka,
 3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
 4. zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany,
 5. podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany, tj.: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, nr telefonu oraz adresu e-mail,
 6. kliknięcia przycisku "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 1. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą albo od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedający dostarcza Klientowi Produkt objęty Zamówieniem wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub wystawionej na życzenie Klienta faktury VAT. Do wystawienia faktury VAT Klient uzupełnia dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, tj. firmę przedsiębiorcy, adres siedziby oraz NIP.
 4. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od godz. 9.00 - 17.00.

4. Formy płatności

 1. Należność za Produkt oraz koszty dostawy Produktu mogą być regulowane w jednej
  z następujących form płatności:
 1. przelew bankowy,
 2. płatność za pobraniem
 3. płatność dokonywana kartą za pośrednictwem systemu realizującego płatności on-line Przelewy24.
 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy przelać na następujący rachunek bankowy:

PEKAO S.A.  29 1240 2946 1111 0010 7523 8644

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej Zamawiającego.
 2.  W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. Dostępne formy płatności:
 1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 2. Płatności online przez bankowość elektroniczną;
 3. BLIK
 4. Google Pay
 5. Pobranie

5. Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub Fedex. Klient może zamówić Produkty na kilka sposobów:
 • Dostawa bezpośrednio pod wskazany adres;
 • Dostawa do wybranego paczkomatu InPost;
 • Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego (Kokanin 86, 62-817 Żelazków);  
 1. Do kosztów Zamówienia poniżej 50 zł doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z poniższym cennikiem:
 • firma kurierska Fedex lub InPost: 15zł
 1. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy i wynosi:
 • w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost kurier od 24 do 48 godzin,
 • w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex kurier do 48 godzin,
 • w przypadku dostawy do paczkomatu za pośrednictwem InPost od 48 do 72 godzin,
 1. Zaleca się, aby Klient sprawdził stan przesyłki podczas odbioru, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty przez Klienta będącego Konsumentem uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Początek terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się z dniem kolejnym następującym po dniu dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. W przypadku zamówienia, które obejmuje wiele produktów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem wskazanego w punkcie 1 terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

7.Reklamacja Produktu

 1. W formularzu reklamacji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji, datę zauważenia wady Produktu, termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości Produktu, dowód potwierdzający zakup Produktu, rodzaj żądania oraz sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji.
 2. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zauważeniu wady Produktu, wysyłając wypełniony formularz na adres mailowy technolog@elena.pl lub do siedziby firmy.
 4. Klient powinien udowodnić, że wada ujawniła się w okresie przydatności produktu do spożycia.
 5. Stwierdzając wadę Produktu Klient będący Konsumentem może:
 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku wad istotnych.
 2. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 1. Wadliwy Produkt, a także dowód jego zakupu należy przesłać na adres WPPH ELENA, Kokanin 86, 62-817 Żelazków.
 2. Sprzedający rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. Powiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia deklaracji nastąpi w sposób wybrany przez Klienta w formularzu reklamacji, tj. za pośrednictwem e-maila, smsa, telefonicznie lub w inny wskazany przez kupującego sposób, jeżeli jest to sposób powszechnie stosowany w ramach postępowań reklamacyjnych i nie jest nadmiernym utrudnieniem dla Sprzedającego.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawyindywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

9. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Klienta w procedurze zamówienia Produktów.
 2. Dane osobowe Klienta, tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail są przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Klient, którego dane przetwarzane są w zbiorze danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 4. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Polityka plików cookies

 1. Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki "cookies" używane są w celu:
 1. uwierzytelniania Klienta – umożliwiają przechowywanie informacji, gdy Klient jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie dla niego informacje i funkcje,
 2. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 3. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Klient korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Klienta.
 1. Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje "cookies" tzw. "sesyjne" oraz "stałe":
 1. Cookies stałe - pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta;
 2. Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu Klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Oprogramowanie Sklepu nie zapisuje danych osobowych w plikach "cookies".
 2. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu "cookies" na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu.

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Miejscowość…………………………., data………………..………

…….………………………………………

………….…………………………………

……….……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

W.P.P.H. ELENA Import-Export

Franciszek Siegień  

Kokanin 86

62-817 Żelazków

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 ………………………………..……………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwrotu proszę dokonać:

 • na podany rachunek bankowy ………………………………………………………………
 • przekazem pocztowym,
 • inny sposób ……………………………………………………………………………………


Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………
Kwota do zwrotu: ………………………………………………………………………………………
Data odbioru przesyłki: ………………………………………………………………..……………….


……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Miejscowość………………………., data……………………………..

…….………………………………………

………….…………………………………

……….……………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

W.P.P.H. ELENA Import-Export

Franciszek Siegień  

Kokanin 86

62-817 Żelazków

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………..…… towar jest wadliwy. Wada polega na ……………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………..
Data ważności produktu ……………………………………..
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1)
nieodpłatną naprawę towaru (art. 561 § 1)
obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres (art. 560 § 1)
odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. (art. 560 § 1)

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)